PNB -co to jest ?

Skrót PnB w budownictwie oznacza Pozwolenie na Budowę.

Pozwolenie na budowę (czasem nazywane także zezwoleniem na budowę lub pozwoleniem na użytkowanie) to formalny dokument wydawany przez właściwe organy administracji publicznej, który upoważnia do rozpoczęcia konkretnego projektu budowlanego lub ukończenia już wykonanej budowy.

Pozwolenie na budowę jest niezbędne w wielu jurysdykcjach i ma na celu zapewnienie zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami, normami budowlanymi, zasadami bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Przed uzyskaniem pozwolenia, zwykle wymagane jest złożenie kompletnego projektu budowlanego wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak plan zagospodarowania przestrzennego, oceny oddziaływania na środowisko, a także spełnienie wymagań dotyczących np. infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej czy przeciwpożarowej.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, inwestor ma prawo rozpocząć prace budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem. Organ administracji publicznej może dokonywać kontroli i nadzoru nad przebiegiem budowy, aby upewnić się, że prace są wykonywane zgodnie z przyjętymi normami i przepisami.

Po zakończeniu budowy, inwestor może być zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, które potwierdza, że budynek lub obiekt spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania, a także jest gotowy do zamieszkania lub wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

Właściwym organem dla PNB jest Storostwo i Geodezja w Sejnach

Właściwym organem dla PNB jest Storostwo i Geodezja w Suwałkach

Właściwym organem dla PNB jest Storostwo i Geodezja w Augustow